Thận tạo ra nước tiểu như thế nào?

Thận có rất nhiều chức năng nhưng quan trọng nhất là chức năng hình thành nưốc tiểu, bài tiết các chất thải.

Khi con người uống nưốc, uống trà, canh, w… những chất thể dịch này được hấp thụ vào máu qua đường ruột, thông qua hệ thông tuần hoàn của máu, qua thận xử lí thành mtóc tiểu bài tiết ra ngoài cơ thể. Khi máu chảy qua các ông huyết mạch tiểu cầu thận, ngoại trừ các tế bào máu và các phần tử protein, gần như toàn bộ các thành phần huyết tương, bao gồm cả sô” ít những protein huyết tương có phân tử lượng tương đối nhỏ có thể lọt qua màng lọc của tiểu cầu thận, chuyển tới bên trong nang tiểu cầu thận hình thành nưốc tiểu đầu. Nưốc tiểu đầu không hề bị thải ra ngoài cơ thể mà phần lốn được tiểu

Kết quả hình ảnh cho Thận có rất nhiều chức năng nhưng quan trọng nhất là chức năng hình thành nưốc tiểu, bài tiết các chất thải.

quản thận hấp thụ lại. Nưốc tiểu được thải ra ngoài cơ thể qua bàng quang mối thực sự được gọi là nưóc tiểu hay là nưốc tiểu cuối. Thành phần của nưốc tiểu đầu và thành phần của huyết tương rất giống nhau, hoàn toàn khác vối nưốc tiểu CUỐI.

Quy nạp lại, thận tạo ra nưốc tiểu chủ yếu trải qua 3 quá trình:

(1)         Tác dụng lọc của tiểu cầu thận: Khi máu chảy qua tiểu cầu thận, nưốc và các vật chất khác trong máu bị tiểu cầu thận lọc, hình thành chất dịch, tức là nước tiểu đầu.

(2)         Tác dụng hấp thụ lại của tiểu quản thận: Sau khi nưốc tiểu đầu chảy qua tiểu quản thận, 99% nước bị hấp thu lại; gluccozơ và protein cùng các chất dinh dưỡng khác bị hấp thụ toàn bộ trỏ lại máu; các ion Na, Clo, nưốc và Ure tuy cũng bị hấp thu lại trong suốt các đoạn của tiểu quản thận, nhưng chủ yếu chúng được hấp thụ lại tại các ông cong nhỏ.

(3)         Tác dụng bài tiết của tiểu quản thận và tập hợp quản: Trong nưốc tiểu có một bộ phận vật chất tương đối lớn do lổp tế bào thượng bì của tiểu quản thận và tập hợp quản tiết ra hoặc thải vào trong ông.

Lượng nước tiểu ỏ ngưòi trưỏng thành bình thường là 1500~2000 ml, còn lượng nước tiểu đầu lại vào khoảng 180 lít, như vậy lượng nưốc tiểu được

quản thận hấp thụ lại. Nước tiểu được thải ra ngoài cd thể qua bàng quang mối thực sự được gọi là nưốc tiểu hay là nước tiểu cuối. Thành phần của nước tiểu đầu và thành phần của huyết tương rất giông nhau, hoàn toàn khác với nưốc tiểu cuốỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *